Polityka prywatności

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest OpenCard Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Al. Józefa Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000454784, posiadającą numer NIP: 5170362130 oraz REGON: 180954381, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, tel.: +48 661 980 980, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (dalej jako: „Administrator”).

I. Postanowienia ogólne.

 • Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników.
 • Zespół serwisu Fine Diners szanuje prawo do ochrony prywatności wszystkich Kupujących. Bardzo zależy nam na obdarzonym zaufaniu.Dokonamy wszelkich starań, aby nasza Polityka Prywatności była prowadzona w sposób ostrożny i rozważny.
 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych.

 • Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie.
 • Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:
  • świadczenie usług drogą elektroniczną (np. newsletter, przedstawianie ofert Partnerów Serwisu). Aktualny zakres usług oferowanych Użytkownikom jest dostępny pod adresem http://www.finediners.pl/ oraz na podstronach Serwisu,
  • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora,
  • marketing pośredni usług i produktów Partnerów Administratora zgodnie z założeniami Regulaminu, w tym przekazywanie danych do podmiotów trzecich włącznie z prawem ich odsprzedaży, w celu korzystania przez Użytkowników z promocji i specjalnych ofert w tym zniżek na zawieranie dalszych Umów sprzedaży produktów i usług Partnerów Serwisu.
 • Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miasto, ulica i numer, kod pocztowy
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne do skorzystania z poszczególnych usług Administratora.
 • W związku z realizująca usług dostępnych w Serwisie Administrator przekazywał będzie pozyskane dane osobowe do firm obsługujących go w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla niego działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towarów, podmiotom świadczącym usługi płatności on-line, bankom, innym operatorom płatności, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku wyrażenia zgody, dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

III. Cookies i dane eksploatacyjne.

 • Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie dane informatyczne, w szczególności informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www.verlekuchen.com (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy).
 • Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających Serwis w następujących celach:
  • preferencji użytkowników (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu Serwisu) oraz optymalizacji korzystania z Serwisu,
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu,
  • spersonalizowania przedstawianych Użytkownikowi ofert i reklam,
  • dopasowania usług do potrzeb Użytkowników.
 • Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
 • Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 • Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

IV.Podstawa przetwarzania danych oraz okres przetwarzania danych.

 • Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Serwisu danych niezbędnych korzystania z określonych usług świadczonych przez Administratora, skutkuje brakiem możliwości korzystania z tych usług.
 • Możliwe podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkownika są następujące:
  • podstawę przetwarzania danych osobowych Użytkownika może stanowić konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane takie są przetwarzane do czasu zakończenia obowiązywania umowy przy uwzględnieniu okoliczności, iż w określonych sytuacjach dane mogą być przetwarzane także po jej zakończeniu, jednakże może mieć to miejsce jedynie w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa np. dochodzenie roszczeń, rozliczenia lub cele statystyczne,
  • w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, podstawą takiego przetwarzania jest uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Takie dane osobowe będą przetwarzane do czasu skutecznego zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,
  • w przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę Użytkownika, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

V. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, a ponadto prawo sprostowania danych, ich usunięcia w określonych wypadkach, a ponadto prawo ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę Użytkownika, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Jeżeli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w oparciu o zgodę lub celem realizacji umowy zawartej z Administratorem, w tym usług oferowanych przez Administratora, Użytkownikom przysługuje prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownikowi przysługuje prawo przesłania tych danych innemu administratorowi.
 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

VI. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 • Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu dane osobowe Użytkowników przekazywane będą poza EOG tylko, gdy będzie to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską,
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
  • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
 • Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

VII. Postanowienia końcowe.

 • Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu.
 • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 • Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Kontakt

Formularz kontaktowy

Masz pytania i chcesz dowiedzieć się więcej o Fine Diners?

Napisz do nas

Zapisz
Preferencje użytkownika dotyczące plików cookies
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz korzystania z plików cookie, ta strona internetowa może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Zaakceptuj wszystkie
Odrzuć wszystkie
Czytaj więcej
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzuć
Snowplow
Akceptuję
Odrzuć
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Akceptuję
Odrzuć
Google
Akceptuję
Odrzuć
Quantcast
Akceptuję
Odrzuć
Unknown
Unknown
Akceptuję
Odrzuć